» Ubuntu » Pakete » lucid » yorick-yeti » i386 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket yorick-yeti in lucid für Architektur i386

/usr/lib/yorick/lib/yeti.so
/usr/share/doc/yorick-yeti/NEWS.gz
/usr/share/doc/yorick-yeti/README.Debian
/usr/share/doc/yorick-yeti/README.gz
/usr/share/doc/yorick-yeti/TODO
/usr/share/doc/yorick-yeti/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/yorick-yeti/copyright
/usr/share/doc/yorick-yeti/examples/check.i
/usr/share/doc/yorick-yeti/examples/yeti_hash_test.i.gz
/usr/share/doc/yorick-yeti/examples/yeti_rgl_test.i.gz
/usr/share/doc/yorick-yeti/examples/yeti_sparse_test.i
/usr/share/doc/yorick-yeti/examples/yeti_test.i
/usr/share/doc/yorick-yeti/examples/yeti_yhdf_test.i.gz
/usr/share/yorick-doc/yorick-yeti.keywords
/usr/share/yorick-doc/yorick-yeti.packinfo
/usr/share/yorick/i/yeti_yhdf.i
/usr/share/yorick/i0/yeti.i
/usr/share/yorick/packages/installed/yeti.info