» Ubuntu » Pakete » precise » libcss-minifier-perl » all » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket libcss-minifier-perl in precise für Architektur all

/usr/share/doc/libcss-minifier-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcss-minifier-perl/copyright
/usr/share/man/man3/CSS::Minifier.3pm.gz
/usr/share/perl5/CSS/Minifier.pm