» Ubuntu » Pakete » raring » gir1.2-gconf-2.0 » i386 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket gir1.2-gconf-2.0 in raring für Architektur i386

/usr/lib/girepository-1.0/GConf-2.0.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-gconf-2.0/AUTHORS
/usr/share/doc/gir1.2-gconf-2.0/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gconf-2.0/NEWS.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gconf-2.0/README
/usr/share/doc/gir1.2-gconf-2.0/TODO
/usr/share/doc/gir1.2-gconf-2.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gconf-2.0/copyright