» Ubuntu » Pakete » raring » gir1.2-gtk-3.0 » i386 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket gir1.2-gtk-3.0 in raring für Architektur i386

/usr/lib/girepository-1.0/Gdk-3.0.typelib
/usr/lib/girepository-1.0/GdkX11-3.0.typelib
/usr/lib/girepository-1.0/Gtk-3.0.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-gtk-3.0/AUTHORS
/usr/share/doc/gir1.2-gtk-3.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gtk-3.0/copyright