» Ubuntu » Packages » precise » libghc-hxt-unicode-dev » i386 » File list

File list of package libghc-hxt-unicode-dev in precise of architecture i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hxt-unicode-9.0.2/ghc-7.4.1/Data/Char/IsoLatinTables.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hxt-unicode-9.0.2/ghc-7.4.1/Data/String/EncodingNames.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hxt-unicode-9.0.2/ghc-7.4.1/Data/String/UTF8.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hxt-unicode-9.0.2/ghc-7.4.1/Data/String/UTF8Decoding.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hxt-unicode-9.0.2/ghc-7.4.1/Data/String/Unicode.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hxt-unicode-9.0.2/ghc-7.4.1/HShxt-unicode-9.0.2.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hxt-unicode-9.0.2/ghc-7.4.1/libHShxt-unicode-9.0.2.a
/usr/share/doc/libghc-hxt-unicode-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hxt-unicode-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/hxt-unicode-9.0.2.conf