» Ubuntu » Пакеты » lucid-updates » gnome-user-guide-ru » all » Список файлов

Список файлов пакета gnome-user-guide-ru в lucid-updates для архитектуры all

/usr/share/doc/gnome-user-guide-ru/AUTHORS
/usr/share/doc/gnome-user-guide-ru/NEWS.gz
/usr/share/doc/gnome-user-guide-ru/README
/usr/share/doc/gnome-user-guide-ru/changelog.gz
/usr/share/doc/gnome-user-guide-ru/copyright
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/Braille_Tab.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/General_Tab.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/KeyBindings_Tab.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/KeyBindings_Tab_Unbound.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/KeyEcho_Tab.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/Magnifier_Advanced.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/Magnifier_Tab.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/MainWindow.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/Pronunciation_Tab.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/RPM_search_gnome_common.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/Speech_Tab.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/TextAttributes_Tab.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/accessx.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/bouncekeys.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/button.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/check_box.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/dropdown_combination_box.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/dropdown_list_box.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/mousekeys.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/move_object_arrows.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/move_object_before.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/move_object_jump.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/move_object_push.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/radio_button.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/slider.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/slowkeys.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/spin_box.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/stickyaltlatch.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/stickyaltlock.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/stickyctrllatch.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/stickyctrllock.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/stickyshiftlatch.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/stickyshiftlock.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/stickywindowlatch.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/stickywindowlock.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/tabbed_section.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/text_box.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/figures/tree.png
/usr/share/gnome/help/gnome-access-guide/ru/gnome-access-guide.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/ask_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/busy_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/com_file_manager_menu.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/copy_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/force_quit.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/four_hide_button.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/gedit_window.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/gnome_panel.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/hyperlink_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/ibeam_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/link_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/lockscreen_icon.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/logout_icon.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/menu_bar_applet.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/menu_panel.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/move_panel_object_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/move_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/movewindow_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_browser_mode.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_button_bar.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_computer_launcher.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_emblem.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_go_to_location.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_link_emblem.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_noread_emblem.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_normal_size_button.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_nowrite_emblem.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_refine_search.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_sampleemblem1_icon.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_sampleemblem2_icon.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_sampleemblem3_icon.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_sampleemblem_icon.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_samplesymlink_icon.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_search_bar.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_search_results.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_spatial_icon_view.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_spatial_list_view.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_spatial_mode.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_spatial_view.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_starthere_launcher.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_trash_launcher.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_zoom_in_button.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/naut_zoom_out_button.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/nautilus_restore_saved_search.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/normal_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/not_available_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/notification_area_icon.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/open_drawer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/openwindows_menu.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/panel_object_popup_menu.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/resize_pointer.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/run_button.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/sample_applet.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/screenshot_button.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/searchtool_button.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/show_desktop_button.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/titlebar_anno_window.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/titlebar_window.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/typical_menu.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/window_list_applet.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/window_list_group_applet.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/workspace_switcher_applet.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/yelp_add_bookmark.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/yelp_edit_bookmarks.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/yelp_preferences.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/figures/yelp_window.png
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/glossary.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/gosbasic.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/goscustdesk.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/goseditmainmenu.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/gosfeedback.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/gosnautilus.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/gosoverview.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/gospanel.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/gosstartsession.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/gostools.xml
/usr/share/gnome/help/user-guide/ru/user-guide.xml
/usr/share/omf/gnome-access-guide/gnome-access-guide-ru.omf
/usr/share/omf/user-guide/user-guide-ru.omf