» Ubuntu » 软件包 » 软件包搜索结果

您在所有发行版中所有硬件架构下所有版面里,指定关键字 clisp 在软件包名称中搜索的结果。 找到 13 个匹配的软件包。

完整匹配

软件包 clisp

部分匹配

软件包 clisp-dev

软件包 clisp-doc

软件包 clisp-module-berkeley-db

软件包 clisp-module-bindings-glibc

软件包 clisp-module-clx

软件包 clisp-module-dbus

软件包 clisp-module-gdbm

软件包 clisp-module-pcre

软件包 clisp-module-postgresql

软件包 clisp-module-rawsock

软件包 clisp-module-wildcard

软件包 clisp-module-zlib