» Ubuntu » 软件包 » 软件包搜索结果

您在所有发行版中所有硬件架构下所有版面里,指定关键字 pugixml 在软件包名称中搜索的结果。 找到 6 个匹配的软件包。

软件包 libpugixml-dev

软件包 libpugixml1

软件包 libpugixml1-dbg

软件包 libpugixml1v5

软件包 libpugixml1v5-dbg

软件包 pugixml-doc