» Ubuntu » 软件包 » 软件包搜索结果

您在所有发行版中所有硬件架构下所有版面里,指定关键字 jekyll 在软件包名称中搜索的结果。 找到 9 个匹配的软件包。

完整匹配

软件包 jekyll

部分匹配

软件包 ruby-jekyll-coffeescript

软件包 ruby-jekyll-feed

软件包 ruby-jekyll-gist

软件包 ruby-jekyll-paginate

软件包 ruby-jekyll-sass-converter

软件包 ruby-jekyll-test-plugin

软件包 ruby-jekyll-test-plugin-malicious

软件包 ruby-jekyll-watch