» Ubuntu » Pakete » bionic » libcurl4-openssl-dev » s390x » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket libcurl4-openssl-dev in bionic für Architektur s390x

/usr/bin/curl-config
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/curl.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/curlver.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/easy.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/mprintf.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/multi.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/stdcheaders.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/system.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/typecheck-gcc.h
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl.a
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl.la
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/libcurl.pc
/usr/share/aclocal/libcurl.m4
/usr/share/doc/libcurl4-openssl-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libcurl4-openssl-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcurl4-openssl-dev/copyright
/usr/share/man/man1/curl-config.1.gz