» Ubuntu » Pakete » cosmic » plotnetcfg » armhf » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket plotnetcfg in cosmic für Architektur armhf

/usr/sbin/plotnetcfg
/usr/share/doc/plotnetcfg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/plotnetcfg/copyright
/usr/share/man/man5/plotnetcfg-json.5.gz
/usr/share/man/man8/plotnetcfg.8.gz