» Ubuntu » Pakete » trusty » gir1.2-gnomedesktop-3.0 » i386 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket gir1.2-gnomedesktop-3.0 in trusty für Architektur i386

/usr/lib/girepository-1.0/GnomeDesktop-3.0.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-gnomedesktop-3.0/AUTHORS
/usr/share/doc/gir1.2-gnomedesktop-3.0/NEWS.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gnomedesktop-3.0/README
/usr/share/doc/gir1.2-gnomedesktop-3.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gnomedesktop-3.0/copyright