» Ubuntu » Pakete » xenial » mythtvfs » ppc64el » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket mythtvfs in xenial für Architektur ppc64el

/usr/bin/mythtvfs
/usr/share/doc/mythtvfs/AUTHORS
/usr/share/doc/mythtvfs/README
/usr/share/doc/mythtvfs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mythtvfs/copyright
/usr/share/man/man1/mythtvfs.1.gz