» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » libgphobos76-amd64-cross » all » ファイル一覧

bionic-updatesall アーキテクチャ用 libgphobos76-amd64-cross パッケージのファイル一覧

/usr/share/doc/libgphobos76-amd64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgphobos76-amd64-cross
/usr/x86_64-linux-gnu/lib/libgdruntime.so.76
/usr/x86_64-linux-gnu/lib/libgdruntime.so.76.0.2
/usr/x86_64-linux-gnu/lib/libgphobos.so.76
/usr/x86_64-linux-gnu/lib/libgphobos.so.76.0.2