» Ubuntu » パッケージ » bionic » binutils-z80 » arm64 » ファイル一覧

bionicarm64 アーキテクチャ用 binutils-z80 パッケージのファイル一覧

/usr/bin/z80-unknown-coff-addr2line
/usr/bin/z80-unknown-coff-ar
/usr/bin/z80-unknown-coff-as
/usr/bin/z80-unknown-coff-c++filt
/usr/bin/z80-unknown-coff-elfedit
/usr/bin/z80-unknown-coff-gprof
/usr/bin/z80-unknown-coff-ld
/usr/bin/z80-unknown-coff-ld.bfd
/usr/bin/z80-unknown-coff-nm
/usr/bin/z80-unknown-coff-objcopy
/usr/bin/z80-unknown-coff-objdump
/usr/bin/z80-unknown-coff-ranlib
/usr/bin/z80-unknown-coff-readelf
/usr/bin/z80-unknown-coff-size
/usr/bin/z80-unknown-coff-strings
/usr/bin/z80-unknown-coff-strip
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ldscripts/z80.x
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ldscripts/z80.xbn
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ldscripts/z80.xe
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ldscripts/z80.xn
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ldscripts/z80.xr
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ldscripts/z80.xu
/usr/share/doc/binutils-z80/README.Debian
/usr/share/doc/binutils-z80/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/binutils-z80/copyright
/usr/share/lintian/overrides/binutils-z80