» Ubuntu » パッケージ » disco » libnginx-mod-http-dav-ext » s390x » ファイル一覧

discos390x アーキテクチャ用 libnginx-mod-http-dav-ext パッケージのファイル一覧

/usr/lib/nginx/modules/ngx_http_dav_ext_module.so
/usr/share/doc/libnginx-mod-http-dav-ext/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnginx-mod-http-dav-ext/copyright
/usr/share/nginx/modules-available/mod-http-dav-ext.conf