» Ubuntu » パッケージ » xenial » ca-cacert » all » ファイル一覧

xenialall アーキテクチャ用 ca-cacert パッケージのファイル一覧

/usr/share/ca-certificates/CAcert/class3.crt
/usr/share/ca-certificates/CAcert/root.crt
/usr/share/doc/ca-cacert/README.Debian
/usr/share/doc/ca-cacert/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ca-cacert/copyright