» Ubuntu » パッケージ » xenial » libguestfs-tools » amd64 » ファイル一覧

xenialamd64 アーキテクチャ用 libguestfs-tools パッケージのファイル一覧

/etc/libguestfs-tools.conf
/etc/virt-builder
/etc/xdg/virt-builder/repos.d/libguestfs.conf
/etc/xdg/virt-builder/repos.d/libguestfs.gpg
/etc/xdg/virt-builder/repos.d/opensuse.conf
/etc/xdg/virt-builder/repos.d/opensuse.gpg
/usr/bin/guestfish
/usr/bin/guestmount
/usr/bin/guestunmount
/usr/bin/libguestfs-test-tool
/usr/bin/virt-alignment-scan
/usr/bin/virt-builder
/usr/bin/virt-cat
/usr/bin/virt-copy-in
/usr/bin/virt-copy-out
/usr/bin/virt-customize
/usr/bin/virt-df
/usr/bin/virt-dib
/usr/bin/virt-diff
/usr/bin/virt-edit
/usr/bin/virt-filesystems
/usr/bin/virt-format
/usr/bin/virt-get-kernel
/usr/bin/virt-index-validate
/usr/bin/virt-inspector
/usr/bin/virt-list-filesystems
/usr/bin/virt-list-partitions
/usr/bin/virt-log
/usr/bin/virt-ls
/usr/bin/virt-make-fs
/usr/bin/virt-p2v-make-disk
/usr/bin/virt-p2v-make-kickstart
/usr/bin/virt-rescue
/usr/bin/virt-resize
/usr/bin/virt-sparsify
/usr/bin/virt-sysprep
/usr/bin/virt-tar
/usr/bin/virt-tar-in
/usr/bin/virt-tar-out
/usr/bin/virt-v2v
/usr/bin/virt-v2v-copy-to-local
/usr/bin/virt-win-reg
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/virt-p2v
/usr/sbin/libguestfs-make-fixed-appliance
/usr/share/bash-completion/completions/guestfish
/usr/share/bash-completion/completions/guestmount
/usr/share/bash-completion/completions/virt-alignment-scan
/usr/share/bash-completion/completions/virt-builder
/usr/share/bash-completion/completions/virt-cat
/usr/share/bash-completion/completions/virt-df
/usr/share/bash-completion/completions/virt-edit
/usr/share/bash-completion/completions/virt-filesystems
/usr/share/bash-completion/completions/virt-format
/usr/share/bash-completion/completions/virt-inspector
/usr/share/bash-completion/completions/virt-log
/usr/share/bash-completion/completions/virt-ls
/usr/share/bash-completion/completions/virt-rescue
/usr/share/bash-completion/completions/virt-resize
/usr/share/bash-completion/completions/virt-sparsify
/usr/share/bash-completion/completions/virt-sysprep
/usr/share/bash-completion/completions/virt-v2v
/usr/share/doc/libguestfs-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libguestfs-tools/copyright
/usr/share/doc/libguestfs/example-debian-netinst-cd.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-debian.xml.gz
/usr/share/doc/libguestfs/example-fedora-dvd.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-fedora-netinst-cd.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-fedora.xml.gz
/usr/share/doc/libguestfs/example-rhel-6-dvd.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-rhel-6-netinst-cd.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-rhel-6.xml.gz
/usr/share/doc/libguestfs/example-ubuntu-live-cd.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-ubuntu.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-windows-2003-x64-cd.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-windows-2003-x86-cd.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-windows-xp-cd.xml
/usr/share/doc/libguestfs/example-windows.xml
/usr/share/doc/libguestfs/virt-inspector.rng.gz
/usr/share/man/ja/man1/guestfish.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/guestmount.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/guestunmount.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/libguestfs-make-fixed-appliance.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/libguestfs-test-tool.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-alignment-scan.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-builder.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-cat.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-copy-in.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-copy-out.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-customize.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-df.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-dib.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-diff.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-edit.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-filesystems.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-format.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-get-kernel.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-index-validate.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-inspector.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-list-filesystems.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-list-partitions.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-log.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-ls.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-make-fs.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-p2v-make-disk.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-p2v-make-kickstart.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-p2v.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-rescue.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-resize.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-sparsify.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-sysprep.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-tar-in.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-tar-out.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-tar.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-v2v-test-harness.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-v2v.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/virt-win-reg.1.gz
/usr/share/man/ja/man5/libguestfs-tools.conf.5.gz
/usr/share/man/man1/guestfish.1.gz
/usr/share/man/man1/guestmount.1.gz
/usr/share/man/man1/guestunmount.1.gz
/usr/share/man/man1/libguestfs-make-fixed-appliance.1.gz
/usr/share/man/man1/libguestfs-test-tool.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-alignment-scan.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-builder.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-cat.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-copy-in.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-copy-out.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-customize.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-df.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-dib.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-diff.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-edit.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-filesystems.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-format.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-get-kernel.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-index-validate.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-inspector.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-list-filesystems.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-list-partitions.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-log.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-ls.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-make-fs.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-p2v-make-disk.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-p2v-make-kickstart.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-p2v.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-rescue.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-resize.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-sparsify.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-sysprep.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-tar-in.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-tar-out.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-tar.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-v2v-copy-to-local.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-v2v.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-win-reg.1.gz
/usr/share/man/man5/libguestfs-tools.conf.5.gz
/usr/share/man/uk/man1/guestfish.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/guestmount.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/guestunmount.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/libguestfs-make-fixed-appliance.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/libguestfs-test-tool.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-alignment-scan.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-builder.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-cat.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-copy-in.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-copy-out.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-customize.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-df.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-dib.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-diff.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-edit.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-filesystems.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-format.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-get-kernel.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-index-validate.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-inspector.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-list-filesystems.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-list-partitions.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-log.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-ls.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-make-fs.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-p2v-make-disk.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-p2v-make-kickstart.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-p2v.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-rescue.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-resize.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-sparsify.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-sysprep.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-tar-in.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-tar-out.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-tar.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-v2v-test-harness.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-v2v.1.gz
/usr/share/man/uk/man1/virt-win-reg.1.gz
/usr/share/man/uk/man5/libguestfs-tools.conf.5.gz
/usr/share/virt-p2v/dependencies.archlinux
/usr/share/virt-p2v/dependencies.debian
/usr/share/virt-p2v/dependencies.redhat
/usr/share/virt-p2v/dependencies.suse
/usr/share/virt-p2v/issue
/usr/share/virt-p2v/launch-virt-p2v
/usr/share/virt-p2v/p2v.ks.in
/usr/share/virt-p2v/p2v.service