» Ubuntu » Pakiety » disco » libkf5kio-dev » i386 » Lista plików

Lista plików pakietu libkf5kio-dev z gałęzi disco na architekturę i386

/usr/include/KF5/KIOCore/KACL
/usr/include/KF5/KIOCore/KCoreDirLister
/usr/include/KF5/KIOCore/KDirNotify
/usr/include/KF5/KIOCore/KDiskFreeSpaceInfo
/usr/include/KF5/KIOCore/KFileItem
/usr/include/KF5/KIOCore/KFileItemListProperties
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/AuthInfo
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/BatchRenameJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/ChmodJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/ConnectionServer
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/CopyJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/DavJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/DeleteJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/DesktopExecParser
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/DirectorySizeJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/EmptyTrashJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/FileCopyJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/FileJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/FileSystemFreeSpaceJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/ForwardingSlaveBase
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/Global
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/HostInfo
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/IdleSlave
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/Job
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/JobTracker
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/JobUiDelegateExtension
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/JobUiDelegateFactory
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/ListJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/MetaData
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/MimetypeJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/MkdirJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/MkpathJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/MultiGetJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/RestoreJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/Scheduler
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/SimpleJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/Slave
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/SlaveBase
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/SlaveConfig
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/SlaveInterface
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/SpecialJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/StatJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/StoredTransferJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/TCPSlaveBase
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/TransferJob
/usr/include/KF5/KIOCore/KIO/UDSEntry
/usr/include/KF5/KIOCore/KMountPoint
/usr/include/KF5/KIOCore/KNFSShare
/usr/include/KF5/KIOCore/KPasswdServerClient
/usr/include/KF5/KIOCore/KProtocolInfo
/usr/include/KF5/KIOCore/KProtocolManager
/usr/include/KF5/KIOCore/KRecentDocument
/usr/include/KF5/KIOCore/KRemoteEncoding
/usr/include/KF5/KIOCore/KSSLSettings
/usr/include/KF5/KIOCore/KSambaShare
/usr/include/KF5/KIOCore/KSambaShareData
/usr/include/KF5/KIOCore/KSslCertificateManager
/usr/include/KF5/KIOCore/KTcpSocket
/usr/include/KF5/KIOCore/KUrlAuthorized
/usr/include/KF5/KIOCore/kacl.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kcoredirlister.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kdirnotify.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kdiskfreespaceinfo.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kfileitem.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kfileitemlistproperties.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/authinfo.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/batchrenamejob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/chmodjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/connectionserver.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/copyjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/davjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/deletejob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/desktopexecparser.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/directorysizejob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/emptytrashjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/filecopyjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/filejob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/filesystemfreespacejob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/forwardingslavebase.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/global.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/hostinfo.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/http_slave_defaults.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/idleslave.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/ioslave_defaults.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/job.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/job_base.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/jobclasses.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/jobtracker.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/jobuidelegateextension.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/jobuidelegatefactory.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/listjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/metadata.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/mimetypejob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/mkdirjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/mkpathjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/multigetjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/restorejob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/scheduler.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/simplejob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/slave.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/slavebase.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/slaveconfig.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/slaveinterface.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/specialjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/statjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/storedtransferjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/tcpslavebase.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/transferjob.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kio/udsentry.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kiocore_export.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kmountpoint.h
/usr/include/KF5/KIOCore/knfsshare.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kpasswdserverclient.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kprotocolinfo.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kprotocolmanager.h
/usr/include/KF5/KIOCore/krecentdocument.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kremoteencoding.h
/usr/include/KF5/KIOCore/ksambashare.h
/usr/include/KF5/KIOCore/ksambasharedata.h
/usr/include/KF5/KIOCore/ksslcertificatemanager.h
/usr/include/KF5/KIOCore/ksslcertificatemanager_p.h
/usr/include/KF5/KIOCore/ksslsettings.h
/usr/include/KF5/KIOCore/ktcpsocket.h
/usr/include/KF5/KIOCore/kurlauthorized.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KAbstractViewAdapter
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KDirOperator
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KDirSortFilterProxyModel
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KEncodingFileDialog
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KFileCopyToMenu
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KFileFilterCombo
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KFilePlaceEditDialog
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KFilePlacesModel
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KFilePlacesView
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KFilePreviewGenerator
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KFileWidget
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KImageFilePreview
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KNameAndUrlInputDialog
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KNewFileMenu
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KPreviewWidgetBase
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KRecentDirs
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KStatusBarOfflineIndicator
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/KUrlNavigator
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kabstractviewadapter.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kdiroperator.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kdirsortfilterproxymodel.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kencodingfiledialog.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kfilecopytomenu.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kfilefiltercombo.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kfileplaceeditdialog.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kfileplacesmodel.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kfileplacesview.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kfilepreviewgenerator.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kfilewidget.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kimagefilepreview.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kiofilewidgets_export.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/knameandurlinputdialog.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/knewfilemenu.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kpreviewwidgetbase.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/krecentdirs.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kstatusbarofflineindicator.h
/usr/include/KF5/KIOFileWidgets/kurlnavigator.h
/usr/include/KF5/KIOGui/KIO/FavIconRequestJob
/usr/include/KF5/KIOGui/kio/faviconrequestjob.h
/usr/include/KF5/KIOGui/kiogui_export.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KAbstractFileItemActionPlugin
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KAutoMount
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KBuildSycocaProgressDialog
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KDesktopFileActions
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KDirLister
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KDirModel
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KFile
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KFileItemActions
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KFileItemDelegate
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/AccessManager
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/DndPopupMenuPlugin
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/DropJob
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/FileUndoManager
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/JobUiDelegate
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/KUriFilterSearchProviderActions
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/OpenFileManagerWindowJob
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/Paste
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/PasteJob
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/PixmapLoader
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/PreviewJob
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/RenameDialog
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/SkipDialog
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/SslUi
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/ThumbCreator
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KIO/ThumbSequenceCreator
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KOpenWithDialog
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KOverlayIconPlugin
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KPropertiesDialog
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KRun
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KShellCompletion
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KSslCertificateBox
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KSslInfoDialog
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KUriFilter
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KUrlComboBox
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KUrlCompletion
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KUrlPixmapProvider
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KUrlRequester
/usr/include/KF5/KIOWidgets/KUrlRequesterDialog
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kabstractfileitemactionplugin.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kautomount.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kbuildsycocaprogressdialog.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kdesktopfileactions.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kdirlister.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kdirmodel.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kfile.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kfileitemactions.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kfileitemdelegate.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/accessmanager.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/dndpopupmenuplugin.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/dropjob.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/fileundomanager.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/jobuidelegate.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/kurifiltersearchprovideractions.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/openfilemanagerwindowjob.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/paste.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/pastejob.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/pixmaploader.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/previewjob.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/renamedialog.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/skipdialog.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/sslui.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/thumbcreator.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kio/thumbsequencecreator.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kiowidgets_export.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kopenwithdialog.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/koverlayiconplugin.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kpropertiesdialog.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/krun.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kshellcompletion.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/ksslcertificatebox.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/ksslinfodialog.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kurifilter.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kurlcombobox.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kurlcompletion.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kurlpixmapprovider.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kurlrequester.h
/usr/include/KF5/KIOWidgets/kurlrequesterdialog.h
/usr/include/KF5/kio/kntlm.h
/usr/include/KF5/kio/kntlm_export.h
/usr/include/KF5/kio_version.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/cmake/KF5KIO/KF5KIOConfig.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/cmake/KF5KIO/KF5KIOConfigVersion.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/cmake/KF5KIO/KF5KIOQchTargets.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/cmake/KF5KIO/KF5KIOTargets-debian.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/cmake/KF5KIO/KF5KIOTargets.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/libKF5KIOCore.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libKF5KIOFileWidgets.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libKF5KIOGui.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libKF5KIONTLM.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libKF5KIOWidgets.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/mkspecs/modules/qt_KIOCore.pri
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/mkspecs/modules/qt_KIOFileWidgets.pri
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/mkspecs/modules/qt_KIOGui.pri
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/mkspecs/modules/qt_KIOWidgets.pri
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/mkspecs/modules/qt_KNTLM.pri
/usr/share/dbus-1/interfaces/kf5_org.kde.KCookieServer.xml
/usr/share/dbus-1/interfaces/kf5_org.kde.KDirNotify.xml
/usr/share/dbus-1/interfaces/kf5_org.kde.KPasswdServer.xml
/usr/share/dbus-1/interfaces/kf5_org.kde.KSlaveLauncher.xml
/usr/share/dbus-1/interfaces/kf5_org.kde.kio.FileUndoManager.xml
/usr/share/doc/libkf5kio-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkf5kio-dev/copyright