» Ubuntu » 套件 » 套件搜尋結果

在特定發行版中搜尋: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

您在所有發行版中所有硬體架構下所有區域里,指定關鍵字 ssh 在套件名稱中搜尋的結果。 找到 21 個匹配的套件。

由於您的關鍵字太普通,基於效率考量我們只列出部分結果。
請考慮更換一個更準確的關鍵字或者添加更多的關鍵字。

完整匹配

套件 ssh

20 個相關結果沒有被列出,原因是您要求搜尋能完整匹配您指定關鍵字的內容。