» Ubuntu » 套件 » 套件搜尋結果

在特定發行版中搜尋: [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [focal] [focal-updates] [focal-backports] [jammy] [jammy-updates] [jammy-backports] [kinetic] [kinetic-updates] [kinetic-backports] [lunar]

所有發行版中搜尋

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

所有硬體架構中搜尋

由於參數界定了搜尋範圍,導致一些相關結果沒有列出。

您在 focal-backports 發行版中 s390x 硬體架構下所有區域里,指定關鍵字 ike 在套件名稱中搜尋的結果。

您的關鍵字太普通。
請考慮更換一個更準確的關鍵字或者添加更多的關鍵字。