» Ubuntu » 套件 » 套件搜尋結果

在特定發行版中搜尋: [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [focal] [focal-updates] [focal-backports] [jammy] [jammy-updates] [jammy-backports] [kinetic] [kinetic-updates] [kinetic-backports] [lunar]

所有發行版中搜尋

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

所有硬體架構中搜尋

由於參數界定了搜尋範圍,導致一些相關結果沒有列出。

您在 lunar 發行版中 ppc64el 硬體架構下所有區域里,指定關鍵字 mhc 在原始碼套件名稱中搜尋的結果。 找到 2 個匹配的套件。

完整匹配

原始碼套件 mhc

1 個相關結果沒有被列出,原因是您要求搜尋能完整匹配您指定關鍵字的內容。