» Ubuntu » Balíky » cosmic » python3-apt » amd64 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka python3-apt v cosmic architektúry amd64

/usr/lib/python3/dist-packages/apt/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt/auth.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt/cache.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt/cdrom.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt/debfile.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt/package.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt/progress/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt/progress/base.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt/progress/text.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt/utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/apt_inst.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/apt_inst.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/apt_inst.pyi
/usr/lib/python3/dist-packages/apt_pkg.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/apt_pkg.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/apt_pkg.pyi
/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distinfo.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/sourceslist.py
/usr/lib/python3/dist-packages/python_apt-1.7.0.egg-info
/usr/share/doc/python3-apt/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-apt/copyright