» Ubuntu » Balíky » xenial (16.04LTS) » virtual » libghc-streaming-commons-prof-0.1.15-76d9a
xenial  ]

Virtuálny balík: libghc-streaming-commons-prof-0.1.15-76d9a

Toto je virtuálny balík. Pozrite si politiku Debianu, kde nájdete definíciu virtuálnych balíkov.

Balíky poskytujúce libghc-streaming-commons-prof-0.1.15-76d9a

libghc-streaming-commons-prof
common lower-level functions for various streaming data libraries; profiling libraries