» Ubuntu » Paket » eoan » shared-mime-info » arm64 » Filförteckning

Filförteckning för paketet shared-mime-info i eoan för arkitekturen arm64

/usr/bin/update-mime-database
/usr/share/doc-base/shared-mime-info
/usr/share/doc/shared-mime-info/NEWS.gz
/usr/share/doc/shared-mime-info/README
/usr/share/doc/shared-mime-info/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/shared-mime-info/copyright
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.html/b518.html
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.html/index.html
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.html/x34.html
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.html/x497.html
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.pdf
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.xml.gz
/usr/share/man/man1/update-mime-database.1.gz
/usr/share/mime/packages/freedesktop.org.xml
/usr/share/pkgconfig/shared-mime-info.pc