» Ubuntu » Paketler » bionic » python-avahi » arm64 » Dosya listesi

python-avahi paketinin arm64 bionic dosya listesi

/usr/lib/python2.7/dist-packages/avahi/ServiceTypeDatabase.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/avahi/__init__.py
/usr/share/doc/python-avahi/NEWS.gz
/usr/share/doc/python-avahi/README
/usr/share/doc/python-avahi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-avahi/copyright
/usr/share/doc/python-avahi/examples/avahi-bookmarks.gz