» Ubuntu » 软件包 » bionic (18.04LTS) » cli-mono » libmono-system-design4.0-cil
xenial  ] [  bionic  ] [  eoan  ] [  focal  ] [  groovy  ]
[ 源代码: mono  ]

软件包: libmono-system-design4.0-cil (4.6.2.7+dfsg-1ubuntu1) [universe]

Mono System.Design Library (for CLI 4.0)

其他与 libmono-system-design4.0-cil 有关的软件包

  • 依赖
  • 推荐
  • 建议
  • enhances

下载 libmono-system-design4.0-cil

下载可用于所有硬件架构的
硬件架构 软件包大小 安装后大小 文件
all 100.6 kB359.0 kB [文件列表]