» Ubuntu » 软件包 » disco (19.04) » virtual » r-cran-vr
xenial  ] [  bionic  ] [  cosmic  ] [  disco  ] [  eoan  ]

虚包: r-cran-vr

这是一个虚包。查看Debian 政策了解虚包的定义

负责填实 r-cran-vr 的软件包

r-cran-mass
GNU R package of Venables and Ripley's MASS