» Ubuntu » 软件包 » groovy » lighttpd-modules-ldap » amd64 » 文件清单

groovy 发行版中 amd64 硬件架构下的 lighttpd-modules-ldap 软件包文件清单

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_ldap.so
/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_ldap.so
/usr/share/doc/lighttpd-modules-ldap