» Ubuntu » 软件包 » xenial (16.04LTS) » x11 » xserver-xorg-video-r128
xenial  ] [  xenial-updates  ] [  bionic  ] [  disco  ] [  eoan  ] [  focal  ]
[ 源代码: xserver-xorg-video-r128  ]

软件包: xserver-xorg-video-r128 (6.10.0-1build2) [ports] [universe]

X.Org X server -- ATI r128 display driver

其他与 xserver-xorg-video-r128 有关的软件包

  • 依赖
  • 推荐
  • 建议
  • enhances
  • sug: firmware-linux
    软件包暂时不可用

下载 xserver-xorg-video-r128

下载可用于所有硬件架构的
硬件架构 软件包大小 安装后大小 文件
arm64 40.2 kB126.0 kB [文件列表]