» Ubuntu » 软件包 » xenial (16.04LTS) » virtual » libghc-http-dev-4000.2.23-a99cd
xenial  ]

虚包: libghc-http-dev-4000.2.23-a99cd

这是一个虚包。查看Debian 政策了解虚包的定义

负责填实 libghc-http-dev-4000.2.23-a99cd 的软件包

libghc-http-dev
GHC libraries for the Haskell HTTP client library