» Ubuntu » 套件 » bionic-backports » 索引
trusty  ] [  trusty-updates  ] [  trusty-backports  ] [  xenial  ] [  xenial-updates  ] [  xenial-backports  ] [  bionic  ] [  bionic-updates  ] [  bionic-backports  ] [  cosmic  ] [  cosmic-updates  ] [  cosmic-backports  ] [  disco  ]

"bionic-backports" 區域列表

實用管理工具
管理系統資源,維護用戶帳號等實用工具。
文件
FAQs,HOWTOs 以及其他的、嘗試講解有關 Debian 一切的文件,以及閱讀文件時所需的軟體(man,info,等)。
Python
一切有關 Python 的內容,一種解譯型、物件導向的語言
虛擬套件
虛擬的、邏輯的、概念上的軟體套件。

所有套件
(經過壓縮的文本清單)