» Ubuntu » 套件 » impish-backports » 索引
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  bionic-backports  ] [  focal  ] [  focal-updates  ] [  focal-backports  ] [  impish  ] [  impish-updates  ] [  impish-backports  ] [  jammy  ] [  jammy-updates  ] [  jammy-backports  ] [  kinetic  ]

"impish-backports" 區域列表

實用管理工具
管理系統資源,維護用戶帳號等實用工具。
開發
實用開發工具,編譯器,開發環境,函式庫,等等。
文件
FAQs,HOWTOs 以及其他的、嘗試講解有關 Debian 一切的文件,以及閱讀文件時所需的軟體(man,info,等)。
GNOME
GNOME 桌面環境,一組強大的、易用的、集成的應用程式。
虛擬套件
虛擬的、邏輯的、概念上的軟體套件。

所有套件
(經過壓縮的文本清單)