» Ubuntu » 套件 » impish-backports » 索引
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  bionic-backports  ] [  focal  ] [  focal-updates  ] [  focal-backports  ] [  hirsute  ] [  hirsute-updates  ] [  hirsute-backports  ] [  impish  ] [  impish-updates  ] [  impish-backports  ] [  jammy  ]

"impish-backports" 區域列表

實用管理工具
管理系統資源,維護用戶帳號等實用工具。
文件
FAQs,HOWTOs 以及其他的、嘗試講解有關 Debian 一切的文件,以及閱讀文件時所需的軟體(man,info,等)。
虛擬套件
虛擬的、邏輯的、概念上的軟體套件。

所有套件
(經過壓縮的文本清單)